Przejdź do treści
Strona główna » Informacje o kole » Statut

Statut

Rozdział I

Nazwa i siedziba Koła

§1

Studenckie Koło Żeglarski Politechniki Opolskiej w Opolu „Szekla” zwane dalej Kołem, działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr28/2011 Rektora Politechniki Opolskiej
z dnia 5 maja 2011 r.

§2

Siedzibą Koła jest Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, zwany dalej Wydziałem, który mieści się w budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu. Dziekan Wydziału na początku każdego roku akademickiego wyznacza jedną z sal wykładowych należących do Wydziału na miejsce zebrań członków Koła.

§3

Koło może używać znaku graficznego.

 logo

 

Rozdział II

Cele Koła i sposoby ich realizacji

 §4

Celem Koła jest:

 1. pogłębianie wiedzy z zakresu żeglarstwa;
 2. przygotowanie studentów do udziału w kursach na stopień żeglarza jachtowego;
 3. propagowanie wiedzy z zakresu żeglarstwa poprzez uczestnictwo w seminariach, sympozjach, wykładach i konferencjach naukowych oraz szkoleniach PZŻ;
 4. poznawanie atrakcji turystycznych i rekreacyjnych związanych z żeglarstwem śródlądowym na obszarze Polski;
 5. propagowanie żeglarstwa pełnomorskiego;
 6. inspirowanie i pomoc w rozwijaniu działalności naukowo-badawczej studentów;
 7. nawiązywanie współpracy z uczelniami i instytucjami w Polsce i poza jej granicami;
 8. kształtowanie zdolności pracy w zespole i zachowań organizatorskich;
 9. rozwijanie wszelkich innych form aktywności studenckiej związanych z procesem dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w procesie kształcenia przez Uczelnię;
 10. propagowanie żeglarstwa, jako aktywnej formy rekreacji ruchowej.

§5

Koło realizuje swoje cele poprzez: 

 1. przygotowanie uczelnianego sprzętu żeglarskiego;
 2. organizowanie zajęć praktycznych
 3. prowadzenie prac bosmańskich na rzecz koła żeglarskiego;
 4. przygotowywanie materiałów szkoleniowych dla nowych członków;
 5. publikowanie artykułów i opracowań naukowych oraz popularno-naukowych związanych z zakresem działania Koła;
 6. uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych w Polsce i poza jej granicami;
 7. organizowanie wyjazdów na żeglarskie obozy wędrowne;
 8. współpracę i wymianę doświadczeń z innymi Kołami Naukowymi oraz placówkami naukowymi w zakresie turystyki, sportu, zdrowia w Polsce i poza jej granicami;
 9. cykliczne spotkania członków i sympatyków Koła oraz dyskusje poświęcone problemom bieżącej działalności Koła;
 10. organizowanie i udział w uczelnianych i środowiskowych imprezach kulturalnych, promocyjnych, oświatowych i naukowych wzbogacających wszechstronny rozwój studentów będących członkami Koła.

 

 

Rozdział III

Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki

 §6

 1.  Członkiem Koła może być każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Opolskiej wykazujący zainteresowanie problematyką żeglarską, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Koła.
 2. Członka Koła przyjmuje uchwałą Zarząd Koła.

§7

Członkostwo Honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§8

Członkostwo w Kole wygasa wskutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji Członka Koła z członkostwa po złożeniu Zarządowi pisemnego oświadczenia;
 2. uchwały Walnego Zebrania Członków Koła podjętej z powodu niewywiązywania się członka z jego obowiązków, określonych niniejszym statucie. Uchwała taka powinna być podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Koła;
 3. ukończenia studiów przez Członków Koła;
 4. utraty praw studenckich przez członka Koła bez uzyskania dyplomu;
 5. śmierci członka.

 §9

 1. Członkowie Koła mają prawo wybierać i być wybieranym do władz Koła.
 2. Członkowie Koła mają obowiązek uczestniczyć w Walnym Zebraniu, zabierać głos i składać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących statutowej działalności Koła.
  a) uczestniczyć w głosowaniu tajnym i jawnym na Walnym Zebraniu Członków Koła;
  b) korzystać z pomocy fachowej Opiekuna Koła;
  c) uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach, które organizuje i w których uczestniczy Koło oraz otrzymywać informacje o tych przedsięwzięciach.

§10

Członek Koła jest zobowiązany do:

 1. wzorowego wywiązywania się z obowiązków studenta;
 2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów i zadań statutowych Koła;
 3. ścisłego przestrzegania postanowień statutu Koła i ustaleń władz Koła;
 4. popularyzacji idei Koła;
 5. pomoc przy konserwacji sprzętu żeglarskiego;
 6. przejawiania koleżeńskiego stosunku do pozostałych członków Koła;
 7. dbania o dobre imię Koła oraz Uczelni.

Rozdział IV

Organizacja wewnętrzna i władze Koła

 §11

 1. Koło może realizować swoje cele i zadania poprzez działanie całością Koła, a w przypadku większej ilości członków przez pracę w Sekcjach.
 2. Ilość Sekcji, ich liczebność i skład osobowy jest ustalany w drodze uchwały Walnego Zebrania Koła.
 3. Członkowie Sekcji wybierają spośród siebie, na jednoroczną kadencję, Przewodniczącego Sekcji, który kieruje działalnością Sekcji i za nią odpowiada przed Walnym Zebraniem, Zarządem Koła, Opiekunem Koła.
 4. Opiekę merytoryczną nad wszelkimi pracami Koła i poszczególnych sekcji sprawuje Opiekun Koła. Opiekunem Koła Naukowego jest pracownik Uczelni
  o odpowiedniej specjalności naukowej.

§12

Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków Koła;
 2. Zarząd Koła.

§13

Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła zwane dalej Walnym Zebraniem.

 1. w skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy Członkowie Koła;
 2. Walne Zebranie odbywa się przynajmniej raz w roku;
 3. Walne Zebranie zwołuje Opiekun Koła za zgodą Zarządu, Zarząd z inicjatywy własnej, Opiekuna Koła lub na wniosek co najmniej 1/3 Członków Koła. Walne Zebranie udziela absolutorium członkom Zarządu Koła i zatwierdza sprawozdania Zarządu Koła.
 4. Zarząd Koła obowiązany jest co najmniej na tydzień przed zebraniem ogłosić termin, miejsce i porządek dzienny Walnego Zebrania i powiadomić o tym Opiekuna Koła;
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła może być zwołane z inicjatywy Opiekuna Koła lub Zarządu Koła, lub na wniosek 1/3 Członków Koła. Może być ono zwołane także na wniosek Senatu Uczelni, Dziekana Wydziału, Rektora Uczelni w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku o Walnym Zebraniu do Zarządu Koła.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami innymi niż Walne Zebranie. dla których zostało zwołane.

 

§14

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. zatwierdzanie kierunków działania Koła określonych przez Zarząd Koła i Opiekuna Koła;
 2. powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i dwóch członków Koła;
 3. zatwierdzanie liczby i składu osobowego Sekcji Koła;
 4. zatwierdzanie wyboru na przewodniczących każdej z Sekcji Koła; Przewodniczących Sekcji wybierają członkowie sekcji spośród siebie;
 5. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła;
 7. podejmowanie uchwał i postanowień dotyczących zamierzeń związanych z wydatkami finansowymi Koła.
 8. uchwalenie zmian statutu Koła;
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła;
 10. podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Koła sprawach nieuregulowanych statutem Koła;
 11. nadawanie członkostwa honorowego Koła;
 12. Walne Zebranie Członków Koła jest władne podejmować uchwały i wybierać władze w przypadku posiadania quorum, to znaczy przy obecności co najmniej połowy liczby Członków Koła uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum, Walne Zebranie jest zwoływane w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później, tego samego dnia bez względu na liczbę osób obecnych.

§15

Procedury odbywania Walnego Zebrania i podejmowania uchwał na Walnym Zebraniu:

 1. głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne, z wyjątkiem głosowania nad składem osobowym Zarządu Koła;
 2. na wniosek przynajmniej 1/3 uczestników Walnego Zebrania także głosowanie
  w innych sprawach może być tajne;
 3. wszystkie uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów;
 4. podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie może mieć miejsce jedynie w przypadku obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Koła;
 5. z posiedzenia Walne Zebranie sporządza się protokół. Protokół sporządza Sekretarza Koła lub inny członek Koła wyznaczony przez Prezesa. Protokół jest podpisywany co najmniej przez trzy osoby wchodzące w skład Zarządu Koła i przez dwóch członków Koła – uczestników Walnego Zebrania. Protokół przechowywany jest przez Sekretarza Koła, a jego kopia przez Opiekuna Koła. Kopia jest dostarczana Opiekunowi Koła w ciągu tygodnia po odbytym Walnym Zebraniu.

§16

Zarząd Koła:

 1. Zarząd Koła wybierany jest w składzie:
  a) Prezes;
  b) Wiceprezes;
  c) Sekretarz;
  d) Skarbnik;
  e) Opiekun Koła
 2. Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok akademicki.
 3. W posiedzeniach Zarządu Koła zawsze uczestniczy Opiekun Koła.

§17

 

Do zadań Zarządu Koła należy w szczególności:

 1. Zarząd Koła reprezentuje Koło wobec władz Uczelni, studentów a także poza Uczelnią, oraz kieruje w porozumieniu z Opiekunem bieżącą działalnością koła zgodnie z jego statutem i uchwałami Walnego Zebrania.
 2. Ponadto do zadań Zarządu Koła należy w szczególności:
  a) organizowanie spotkań, zebrań, seminariów, sesji naukowych i wyjazdów w celach badawczych oraz propagowania osiągnięć Koła;
  b) opracowywanie planu pracy Koła i preliminarza Koła;
  c) gospodarowanie finansami Koła;
  d) przygotowuje i składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z działalności Koła;
  e) bieżące informowanie o swojej działalności członków Koła;
  f) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
  g) składanie wniosków o przyjęcie na Członka Honorowego osoby szczególnie zasłużonej w pracy Koła oraz osoby, które wydatnie przyczyniły się do jego rozwoju (wniosek powinien być uzgodniony z Opiekunem Koła i Dziekanem Wydziału).
  h) przedkładanie Dziekanowi Wydziału pisemnego sprawozdania i rozliczania się z otrzymanych z Uczelni środków finansowych nie rzadziej niż raz w semestrze;
  i) prowadzenie kontroli Koła oraz zamieszczeniu na stronie internetowej informacji dotyczących zasad przyjmowania nowych członków oraz informacji dotyczących celów działania i form aktywności.
  j) nadzór i kontrola nad mediami społecznościowymi Koła.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Koła wystarczy zwykła większość głosów.

 §18

Członkowie Zarządu dokonują między sobą podziału czynności, które zobowiązują się wykonywać sumiennie:

 1. Prezes czuwa nad całokształtem pracy Koła i reprezentuje je na zewnątrz;
 2. Wiceprezes kieruje działalnością naukową Koła, koordynuje pracę wszystkich sekcji;
 3. Sekretarz prowadzi korespondencję Koła, sporządza protokoły i przechowuje akta Koła, redaguje wszelkie informacje dotyczące Koła, np. do prasy i na strony internetowe Uczelni. Wszelkie informacje wychodzące poza Uczelnię powinny być przedkładane do wglądu Opiekunowi Koła;
 4. Skarbnik sprawuje nadzór nad finansami Koła, reguluje rachunki, rozlicza fundusze;
 5. Opiekun Koła reprezentuje je na zewnątrz;

§19

Opiekun Koła:

 1. Reprezentuje koło za zewnątrz oraz zapewnia opiekę merytoryczną nad działalnością Koła, a działalność Koła jest z nim uzgodniona.
 2. Zarząd Koła może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o zmianę Opiekuna Koła. Opiekun Koła ma prawo zrezygnować z funkcji.
 3. Opiekun Koła może brać udział w każdym posiedzeniu Zarządu i zebraniu Koła.
 4. Opiekun Koła dba o dobro Koła i całej Uczelni.
 5. Opiekun Koła corocznie otrzymuje od Zarządu Koła pisemne sprawozdanie roczne z działalności Koła.
 6. Opiekun Koła wspólnie z Zarządem Koła ustala plan pracy Koła na okres trwania każdej kadencji i przedkłada go Dziekanowi Wydziału w formie pisemnej.
 7. Opiekun Koła czuwa nad całokształtem pracy Koła i reprezentuje je na zewnątrz;
 8. Opiekun Koła, z ramienia uczelni, pełni nadzór i kontrolę nad mediami społecznościowymi Koła.

 

 

Rozdział V

Fundusze i majątek Koła

 §20 

 1. Majątek Koła powstaje z dofinansowania Koła ze strony Uczelni – Politechniki Opolskiej, darowizn sponsorów i dochodów z własnej działalności.
 2. Funduszami i majątkiem Koła zarządza Zarząd Koła w porozumieniu z Opiekunem Koła.
 3. Do reprezentowania Koła w zakresie finansów Koła uprawniony jest Prezes i Skarbnik działający łącznie. W przypadku długotrwałej nieobecności któregoś z nich, na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Koła, jedna z tych osób może być zastąpiona przez innego członka Koła.
 4. Planowanie wydatków ze środków otrzymanych z Uczelni konsultowane są z Dziekanem Wydziału i wymaga jego akceptacji.
 5. Opiekun Koła przedstawia Dziekanowi Wydziału roczne sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych od Uczelni środków.
 6. Za gospodarkę finansami Koła odpowiedzialni są Prezes, Wiceprezes, Skarbnik oraz Opiekun Koła.
 7. Fundusze Koła przeznaczone są na działalność statutową i cele reprezentacyjne.
 8. Fundusze na statutową działalność Koła mogą być pozyskiwane z innych źródeł (np. ministerialnych programów operacyjnych, budżetu samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, fundacji, osób prywatnych itp.) zawsze jednak za wiedzą i akceptacją Dziekana Wydziału.
 9. Pozyskiwaniem środków finansowych na statutową działalność Koła zajmują się także komórki administracyjne powołane do pozyskiwania takich środków na rzecz Uczelni. Dotyczy to szczególnie finansowania działalności wydawniczej Koła i uczestnictwa członków Koła w konferencjach i sesjach.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 §21 

 1. Rozwiązanie Koła może nastąpić: uchwałą Walnego Zebrania podjętą na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Koła;
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Statutu Politechniki Opolskiej.

§22

Statut w powyższej formie został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Studenckiego Żeglarskiego Koła „Szekla” odbyte w Politechnice Opolskiej w dniu 17.01.2013 r.

 

 

 

Skip to content